Home AZ EN RU
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Xəbərlər

Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun və Ahi Evran Universiteti Fenn Edebiyyat Fakultesi Matematik Bölümünün birgə seminarı
09/03/2022

 

09.03.2022-ci il saat 15:30-da Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun təşkilatçılığı və Ahi Evran Universiteti Fenn Edebiyyat Fakultesi Matematik Bölümünün birgə seminarı keçirilmişdir. Seminarda  Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Sabir oğlu Quliyev "Bircins qruplarda hipoelliptik operatorlar üçün ümumiləşmiş Sobolev-Morri qiymətləndirmələri " mövzusunda məruzə etmişdir.

Məruzədə bircins qruplarda bir sinif hipoelliptik operatorlar üçün ümumiləşmiş Sobolev-Morri qitmətləndirmələri bircins qruplarda Kalderon-Ziqmund operatorlarının və kəsr inteqral operatorunun doğurduğu subxətti operatorların ümumiləşmiş Morri fəzalarında məhdudluğunu göstərməklə alınmaşından danışılacaqdır. Baxılan subxətti operatorlar harmonik analizin bir çox operatorlarını, o cümlədən, bircins qruplarda təyin olunmuş  Hardi-Littlvud və kəsr maksimal operatorları, Kalderon-Ziqmund sinqulyar inteqral operatorları, kəsr inteqral operatorları və s. özündə saxlayır.

| Ətraflı


Institutun növbəti uğuru
28/02/2022

 

25.02.2022-ci il tarixində "Sistemli Analizin Riyazi Problemləri" şobəsinin böyük elmi işçisi Musayev Hümmət "Konvolution operator-diferensial tənliklərin maksimal requlyarlıq xassələri və tətbiqləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə etmişdir.

Institutun kollektivi adından Hümmət müəllimi təbrik edir, ona elmi fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq.

| Ətraflı


Azərbaycanlı alimin məqaləsi yüksək impakt faktorlu Q2 kateqoriyalı beynəlxalq jurnalda dərc edilib
28/02/2022

 

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyevin 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant müsabiqəsi çərçivəsində müəllifi olduğu məqalə çap olunub. Məqalə “Results in Mathematics” (https://www.springer.com/journal/25) 1.199 yüksək impakt faktorlu  Q2 kateqoriyalı jurnalda dərc edilib.

Stratifid Li qruplarında təyin olunmuş Orliç fəzalarında kommutatorların BMO fəzalarında xarakterizasiyası” adlı məqalədə stratifid Li qruplarında təyin olunmuş Orliç fəzalarında kəsr maksimal kommutator operatorun və kəsr maksimal operatorun kommutatorunun məhdudluğu üçün meyarlar alınmışdır.  Bu nəticələrin tətbiqi olaraq stratifid Li qruplarında təyin olunmuş Orliç fəzalarında maksimal kommutator operatorun və kəsr maksimal operatorun kommutatorunun məhdud olması üçün zəruri və kafi şərtlər tapılmişdir.

Məqaləni oxumaq üçün linkə keçid edin:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00025-021-01578-0

 

| Ətraflı


VAQİF QULİYEV - 65
22/02/2022

 

Fevralın 22-də tanınmış riyaziyyatçı, görkəmli alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) müxbir üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqiat İnsitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Vaqif Quliyevin 65 yaşı tamam olur.

Quliyev Vaqif Sabir oğlu 1957-ci il fevralın 22-də Salyan rayonunda anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1983-cü ildə fəlsəfə doktoru, 1994-cü ildə elmlər doktoru elmi dərəcəsini (V.A. Steklov adına Riyaziyyat institutu, Moskva ş.), 1997-ci ildə professor elmi adını almış, 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.

1994-cü ildə 37 yaşlı azərbaycanlı alim Moskva şəhərinin V.A. Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunun ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasnda «Интегральные операторы в пространствах функций на однородных группах и на областях в  »  mövzusunda doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə edib fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsini alır. Onu da qeyd edək ki, V. Quliyev dünyanın bu mötəbər riyaziyyat məktəbində 70 illik sovetlər dönəmindən indiyədək elmi iş müdafiə edib elmlər doktoru alimlik dərəcəsi alan beş azərbaycanlı alimin beşincisidir.

V.S. Quliyev  elmi fəaliyyətini 1983-cü ildən başlayaraq SSRI EA-nın V.A.Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunda (Moskva) davam etdirmiş, 1987 və 1991-ci illərdə V.A. Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunda elmi stajkeçmədə olmuşdur. O, 1991-ci ildə V.A. Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunda stajkeçmədə olarkən Heyzenberq qruplarında təyin olunmuş funksional fəzalarda daxilolma teoremləri və yaxınlaşmalar nəzəriyyəsi sahəsində aldığı fundamental nəticələrinə görə bu institutun elmi işçisi sifəti ilə Almaniya Federativ Respublikasının Yena şəhərində yerləşən Fridrix-Şiller Universitetinə elmi məzuniyyətə göndərilmiş və burada prof. H.Tribelin rəhbərlik etdiyi seminarda elmi mühazirələr oxumuşdur.

Mütəmadi olaraq V.A.Steklov adına Riyaziyyat İnstitutu ilə əlaqəsini davam etdirmişdir. 2005 və 2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyasının V.A.Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunun  akad. S.M. Nikolsinin 100 və 110 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfranslarda plenar məruzəçi qismində çıxış etmişdir. 2008 və 2018-ci illərdə Rusiya EA-nın müxbir üzvü, prof. L.D. Kudryavtçevin 85 və 95 illik yubileyinə həsr olunmuş  beynəlxalq konfranslarda plenar məruzəçi qismində çıxış etmişdir. 2006 və 2018-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyasının Sobolev adına Riyaziyyat İnstitutunun akad. S.L. Sobolevin 100 və 110 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfranslarda plenar məruzəçi qismində çıxış etmişdir.

AEA Kibernetika İnstitutunda elmi işçi (1978-1983), ADU-nun (indiki BDU) Riyazi analiz kafedrasında assistent, baş müəllim, dosent, professor (1983-2009), əvəzçiliklə professoru (2009-2019) vəzifəsində çalışmışdır. 2009-cu ildən AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda baş elmi işçi, 2015-2019-cu illərdə elmi işlər üzrə direktoru, 2014-ci ildən əvəzçiliklə Riyazi analiz şöbəsinin müdiridir. 2019-ci ildən BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunda baş elmi işçi, 2021-ci ildən isə elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışır.  2015-ci ildən Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin akad. S.M. Nikolski adına Riyaziyyat İnstitutunun xarici tədqiqatçı kimi baş elmi işçisidır.

V. Quliyev bircins Li qruplarında və bir çox hiperqruplarda harmonik analizin aktual məsələləri sahəsində çalışan alimlər arasında özünəməхsus yer tutur. Belə ki, V. Quliyev tərəfindən bircins Li qruplarında təyin olunmuş yeni lokal Morri tipli fəzalarında (ədəbiyyatda artıq Quliyev-Morri tipli fəzalar da adlandırılır) daxiletmə teoremlərini araşdırmışdır. Elmi işləri bircins tipli  fəzalarda və  bircins  Li qruplarında funksional fəzalarda inteqral operatorlar nəzəriyyəsinə, çoхdəyişənli diferensiallanan funksiyalar fəzaları  üçün daхilolma teoremləri nəzəriyyəsinə, Heyzenberq qruplarında təyin olunmuş funksional fəzalar üçün yaхınlaşmalar nəzəriyyəsinə, banaхqiymətli funksional fəzalar nəzəriyyəsinə, çoхölçülü kompleks oblastlarda təyin olunmuş holomorf və harmonik funksiyalar fəzaları nəzəriyyəsinə, Morri tipli fəzalarda inteqral operatorların məhdudluğu və onların diferensial tənliklər nəzəriyyəsinə tətbiqi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Sinqulyar və sinqulyar olmayan inteqrallar və onların kommutatorlarının cəkili və cəkisiz ümumiləşmiş Orliç-Morri fəzalarında məhdudluğu üçün meyarlar alınmışdır. Elliptik və parabolik tipli diferensial tənliklərin həllərinin çəkili və çəkisiz ümumiləşmiş Morri fəzalarında requlyarlığı araşdırılmış və baxılan tənliliklərin zəif həllərinin qradiyenti üçün qiymətləndirmələr alınmışdır.

V. Quliyev 2 monoqrafiya və 250-dən çox elmi əsərin müəllifidir. O, Azərbaycanda və regionda Clarivate Analytics bazasında ən çox məqaləsi çap olunan (180-dən çox məqalə) və ən çox isnad alan (Clarivate Analytics bazasında 1600, Google Scholarda 4150, MathSciNet Mathematical reviews 1400 isnad) tanınmış alimlərdəndir. Google Scholarda elmi əsərlərə isnadların sayı 4250, H-indeksi 34-dür.

V.Quliyev 4 dəfə (2014,2015,2017, 2020) Padova Universitetində (İtaliya) fəlsəfə doktoru disertasiya işinin müdafiəsində komisssiyanın üzvü (opponent) kimi iştirak etmişdir.
Rəhbərliyi altında 4 elmlər doktoru və 20 fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır. 2015-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin üzvüdür. “AMEA-nın Xəbərləri, riyaziyyat buraxılışı” jurnalının baş redaktoru, "Applied and Computational Mathematics" beynəlxalq jurnalının baş redaktor müavini və "TWMS Journal Pure and Applied Mathematics" beynəlxalq jurnalının beynəlxalq redaksiya heyətinin üzvüdür. Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvü, bu cəmiyyətin əsərlərinin 2-ci cildinin məsul katibi olmuşdur.

2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə, “2016-cı İlin Alimi” müsabiqəsinin Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri sahəsinin əsas nominasiya üzrə qalibi mükafatı ilə, 2017-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının FƏXRİ FƏRMANI ilə təltif edilmiş, 2018-ci ildə Clarivate Analytics (Web of Science Awards 2018) agentliyi tərəfindən Azərbaycanda Təbiət elmləri üzrə ən məhsuldar müəllif nominasiyası üzrə qalibi olmuşdur.

Vaqif Quliyevin sədirliyi ilə “Operators on Morrey-Type Spaces and Applications” adlı Beynəlxalq Elmi konfransı Türkiyənin Ahi Evran (2011,2017) və Dumlupinar (2019) universitetlərində keçirilmişdir.
Son illərdə alim bircins qruplarda bir sinif hipoelliptik operatorlar üçün ümumiləşmiş Sobolev-Morri qitmətləndirmələri bircins qruplarda Kalderon-Ziqmund operatorlarının və kəsr inteqral operatorunun doğurduğu subxətti operatorların ümumiləşmiş Morri fəzalarında məhdudluğunu göstərməklə almışdır. Belə ki, baxılan subxətti operatorlar harmonik analizin bir çox operatorlarını, o cümlədən, bircins qruplarda təyin olunmuş  Hardi-Littlvud və kəsr maksimal operatorları, Kalderon-Ziqmund sinqulyar inteqral operatorları, kəsr inteqral operatorları və s. özündə saxlayır. Həmçinin, ikinci tərtib divergent elleptik tənliklərin həllərinin birinci tərtib törəmələrinin modifit lokal ümumiləşmiş Morri fəzalarında requlyarlığı məsələsinə baxıb, belə ki, tənliyin əmsalları Sarason VMO sinfindəndır. Əsas məqsəd ikinci tərtib divergent formalı elleptik diferensial tənliklərin həllərinin birinci tərtib törəmələrinin Kalderon-Ziqmund nüvəli sinqulyar operator və onların kommutatorları vasitəsilə ifadəsinin verilməsidir. Bu ifadələri birləşdirərək hər bir operator üçün Morri tip qiymətləndirmələrdən istifadə edərək baxılan tənliyin həllərinin qlobal requlyarlığı məsələsi araşdırılmışdır. Alınmış nəticələr Clarivate Analytics bazasına daxil olan  yüksək impakt factorlu jurnallarda çap edilmişdir.

O, hansı sahədə çalışır-çalışsın, hansı vəzifəni tutur-tutsun, dünyanın harasında olursa-olsun tək bir məqsədi var: Azərbaycan elminə layiqincə xidmət etmək. Əminliklə söyləmək olar ki, Vaqif Quliyev özünün-özünə verdiyi bu andına sadiqdir, bunu onun dəyərli həyat və fəaliyyəti də sübut edir. Vaqif müəllim də özündən əvvəlki məktəblərin bəhrələrindən yararlandıqca, uğurlarının, nailiyyətlərinin sayı artır. Beləcə, ona inam, etimad da çoxalır. Elə buna görə də böyük bir alimlər qrupunu çəkib ardınca aparır, çalışdığı elm mərkəzində Azərbaycanın riyaziyyat elminin inkişafı naminə bugünümüzün məktəbini yaradır.

Vaqif Quliyev Azərbaycan elminin dünya səviyyəsində tanıdılması istiqamətində yorulmadan çalışır, dünya riyaziyyat elminə töhfələr verir. Ona bu işdə institutumuzun əməkdaşları  adından uğurlar arzulayıb, zehniniz, yolunuz daim açıq olsun deyirik...

| Ətraflı


Professor Aleksandr Şoştak TRET İnstitutunun qonağı oldu
23/12/2021

 

BDU da keçirilən böyük alim Lütfi Zadənin 100 illiyinə həsr olunmuş “Fuzzy Logic and Application” beynəlxalq konfransda dəvətli qismində iştirak edən Riqa Universitetinin professoru, tanınmış alim Aleksandr Şoştak  BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat ETİ–da olmuşdur.

Qonaq institutla tanış olduqdan sonra, institutun direktoru akademik Fikrət Əliyev ona institutda aparılan elmi istiqamətlər, son illərdə alınan elmi nəticələr, çap olunan jurnallar, institut tərəfindən keçirilən konfranslar haqda ətraflı məlimat verdi. Həmçinin birgə tədqiqat işlərinin aparılması üçün müəyyən razılıqlar əldə edildi.

Qonağa Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat institutunda cap olunan “Applied and Computational Mathematics an International Journal”  və ” TWMS Journal of  Pure and Applied Mathematics”  jurnallarının son nömrələri hədiyyə olundu.

| Ətraflı


Akademik Fikrət Əliyev SOMPATY - Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced Technology layihəsi çərçivəsində keçirilən vebinarda iştirak edib
25/11/2021

 

Bu gün Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin direktoru akademik Fikrət Əliyev,  İnstitutun əməkdaşları  f.r.e.n. Nərgiz Səfərova,  f.r.e.n. Qəmər Məmmədova,  BDU-nun  Mexanika-Riyaziyyat fakultəsinin dekanı professor Nizaməddin İsgəndərov, fakultənin əməkadşı f.r.e.n. Elvin Əzizbəyov  SOMPATY - Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced Technology layihəsi çərçivəsində  keçirilən vebinarda iştirak ediblər.

Plenar məruzə ilə Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat İnstitututunun professoru Alexandra Antoniouk çıxış etdi.

| Ətraflı


TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics jurnalının növbəti nömrəsi çapdan çıxıb
10/11/2021

 

“Science Citation Index Expanded” (SCIE) bazasında yer alan “TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics” jurnalı  Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunda nəşr edilir. Jurnalın baş redaktoru akademik Fikrət Əliyevdir.

Bu nömrədə  ABŞ,  Pakistan, Hindistan,  Ukrayna, İran,  Türkiyə,  Qırğızıstan, Azərbaycan kimi ölkələrdən riyaziyyat üzrə tanınmış alimlərin yeni elmi nəticələri yer alıb.

Qeyd edək ki, jurnalın çapı  beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyası və böyük uğurudur.

CONTENTS  Vol.12, No.2, 2021

 

 

| Ətraflı


Tətbiqi riyaziyyat ET İnstitutnda xarici mütəxəssislərlə görüş
29/10/2021

 

2021-ci il okttyabr ayının 21-də BDU Tətbiqi riyaziyyat ET İnstitutnda ABŞ və Rusiyanın neft problemləri üzrə mütəxəssisləri ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə birgə pilot layihə üzərində aparılan iş müzakirə olunmuşdur. Layihə çərçivəsində skin-faktoru müsbət olan quyuların filtrasiya zonasındakı süzülmə prosesini yaxşılaşdıran praktiki metodun işlənib hazırlanması nəzərdə tutulur ki, bunun da tətbiqi nəticəsində azdebitli quyuların məhsuldarlığının artırılması əldə edilə bilər. Görüşdə instittun direktoru akademik Fikrət Əliyev, BDU-nun elm idarəsinin rəisi professor Mais Süleymanov, xarici mütəxəssislər Aleksandr Tkaç və Nazil Bəyverdiyev iştirak etmişlər.

Müzakirə zamanı qeyd olunmuşdur ki, BDU TRETİ-də alınan nəzəri nəticələrin praktikaya tətbqi konkret az debitli quyularda müsbət nəticələr verir, onların neft verimini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

 

| Ətraflı


Akademik Fikrət Əliyev SOMPATY - Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced Technology layihəsi çərçivəsində keçirilən vebinarda iştirak edib
21/10/2021

 

Bu gün Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin direktoru akademik Fikrət Əliyev,  İnstitutun əməkdaşları  f.r.e.n. Nərgiz Səfərova,  f.r.e.n. Qəmər Məmmədova,  BDU-nun  Mexanika-Riyaziyyat fakultəsinin dekanı professor Nizaməddin İsgəndərov, fakultənin əməkadşı f.r.e.n. Elvin Əzizbəyov  SOMPATY - Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced Technology layihəsi çərçivəsində  keçirilən vebinarda iştirak ediblər.

Plenar məruzə ilə  Ilmenau Texnologiya Universitetinin professoru  Carsten Trunk çıxış etdi.

SOMPATY layihəsinin məqsədi Azərbaycan, Belarusiya, Çex Respublikası, Almaniya, Qazaxıstan, Ukrayna və Özbəkistanın universitetləri və tədqiqat təşkilatları arasında kadr mübadiləsi, birgə tədqiqat və təlim işlərinin aparılmasıdır. Bu layihə, Avropa ilə Müstəqil Dövlətlər Birliyi arasında tədqiqat əlaqələrini daha da inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdir.

Bu layihədə iştirak edən tədqiqat institutları, spektral optimallaşdırma və nano texnologiya, həyat elmləri və kvant mexanikasında tətbiqetmə mövzusunda güclü bir araşdırma mərkəzinə sahibdirlər.

SOMPATY layihəsi çərçivəsində 2020 ilə 2024 illər arasında dörd layihə tədbiri (ildə bir dəfə) təyin edilmişdir.

| Ətraflı


Azərbaycanlı alimin məqaləsi yüksək impakt faktorlu Q2 kateqoriyalı beynəlxalq jurnalda dərc edilib
18/10/2021

 

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyevin 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant müsabiqəsi çərçivəsində həmmüəllifi olduğu məqalə çap olunub. Məqalə “Mediterranean Journal of Mathematics” (https://www.springer.com/journal/9) 1.400  yüksək impakt faktorlu  Q2 kateqriyalı jurnalda dərc edilib.

“Metrik fəzalarda dəyişən dərəcəli Morri fəzalarında predkompakt çoxluqlar”  adlı məqalədə metrik fəzada və məhdud çoxluqda dəyişən dərəcəli Morri fəzasında verilmiş çoxluq ailəsinin predkompakt olması üçün zəruri və kafi şərtlər tapılmışdır. Dəyişən dərəcəli Lebeq fəzasından fərqli olaraq dəyişən dərəcəli Morri fəzasında verilmiş çoxluğun predkompakt olması əlavə şərtlərin qoyulmasını  tələb edir. Bu xarakteristika həm də sabit dərəcə halında yenidir.

Məqaləni oxumaq üçün linkə keçid edin:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00009-021-01828-z

| Ətraflı


Institutun əməkdaşı Həmkarlar İttifaqı hərəkatında xidmətlərinə görə Yubiley döş nişanı ilə təltif olunmuşdur
14/10/2021

 

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun Həmkarlar təşkilatının sədri Məmmədova Yeganə Vahid qızı  Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin Rəyasət Heyətinin  07.03.2021-ci il tarixli 21 saylı qərarı ilə “Həmkarlar İttifaqı hərəkatında xidmətlərinə görə”  Yubiley döş nişanı ilə təltif  olunmuşdur.

Yeganə xanımı institutun əməkdaşları adından təbrik edir, ona gələck işlərində  uğurlar arzulayırıq

| Ətraflı


İnstitutun növbəti uğuru
02/10/2021

 

Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Kompüter Texnologiyalari Və Riyazi Modelləşdirmə" şobəsinin  baş elmi işçisi Nailə Vəliyevanın riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi  dərəcəsinin təsdiqi münasibəti ilə institutun kollektivi adından əziz  Nailə xanımı təbrik  edirik, ona gələcək elmi işlərində uğurlar arzu edirik.

| Ətraflı


Azərbaycanlı alimin məqaləsi yüksək impakt faktorlu beynəlxalq jurnalda dərc edilib
14/09/2021

 

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyevin 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq qrant müsabiqəsi çərçivəsində həmmüəllifi olduğu məqalə çap olunub. Məqalə “Journal of Mathematical Inequalities” (http://files.ele-math.com/articles/jmi-15-37.pdf) 1.225 yüksək impakt faktorlu  Q2 kateqriyalı jurnalda dərc edilib.“Ümumiləşdirilmiş Morrey fəzalarında qeyri-hamar oblastlarda kiçik BMO əmsallı qeyri-xətti eliptik tənliklər”  adlı məqalədə qeyri-hamar oblastlarda kiçik BMO əmsallı qeyri-xətti elliptik tənliklərin ümumiləşmiş Sobolev-Morri fəzalarında həlləri üçün qiymətləndirmələr alınmışdır. Ümumiləşmiş Morri fəzalarında zəif mənada həllərin requlyarlığı araşdırılmışdır.

http://files.ele-math.com/articles/jmi-15-37.pdf

 

 

| Ətraflı


Akademik Fikrət Əliyev SOMPATY - Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced Technology layihəsi çərçivəsində keçirilən vebinarda iştirak edib
09/09/2021


Bu gün Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin direktoru akademik Fikrət Əliyev,  İnstitutun əməkdaşları  f.r.e.n. Nərgiz Səfərova,  f.r.e.n. Qəmər Məmmədova,  BDU-nun  Mexanika-Riyaziyyat fakultəsinin dekanı professor Nizaməddin İsgəndərov, fakultənin əməkadşı f.r.e.n. Elvin Əzizbəyov  SOMPATY - Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced Technology layihəsi çərçivəsində  keçirilən vebinarda iştirak ediblər.

Plenar məruzə ilə  Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat İnstitutunun əməkdaşı  Kateryna Pozharska çıxış etdi.

SOMPATY layihəsinin məqsədi Azərbaycan, Belarusiya, Çex Respublikası, Almaniya, Qazaxıstan, Ukrayna və Özbəkistanın universitetləri və tədqiqat təşkilatları arasında kadr mübadiləsi, birgə tədqiqat və təlim işlərinin aparılmasıdır. Bu layihə, Avropa ilə Müstəqil Dövlətlər Birliyi arasında tədqiqat əlaqələrini daha da inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdir.

Bu layihədə iştirak edən tədqiqat institutları, spektral optimallaşdırma və nano texnologiya, həyat elmləri və kvant mexanikasında tətbiqetmə mövzusunda güclü bir araşdırma mərkəzinə sahibdirlər.

SOMPATY layihəsi çərçivəsində 2020 ilə 2024 illər arasında dörd layihə tədbiri (ildə bir dəfə) təyin edilmişdir.


| Ətraflı


Akademik Fikrət Əliyev Respublika qəzetinə müsahibə verib
18/08/2021

 

Azərbaycanın daha bir beynəlxalq səviyyəli jurnalı impakt faktor alıb

Bu gün ölkədə həyata keçirilən uzaqgörən, məqsədyönlü, milli maraqların qorunmasına və əhalinin sosial təminatının artırılmasına yönəlmiş dövlət siyasəti nəticəsində respublikada iqtisadi, siyasi, mədəni, sosial, hərbi və digər sahələrdə yüksək inkişafa nail olunub. Azərbaycanda elmin inkişafına da kifayət qədər dövlət qayğısı var. Buna baxmayaraq, yüksək reytinqli elmi nəşrlər və istinadlar sahəsində, xaricdə patentləşmiş və tətbiq olunmuş nəticələr istiqamətində ciddi çatışmazlıqlar mövcuddur. Fundamental elmin müxtəlif sahələrində çalışan alimlərin qarşısında dünya elmində gedən proseslərə daha sıx inteqrasiya olunmaq, beynəlxalq aləmdə tanınmaq kimi vacib məsələlər durur. Elmi tədqiqatlar Azərbaycan dövlətinin sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi sahələrdəki vəzifələri ilə səsləşməli, elmi biliklərin cəmiyyətin təkamülündə rolu, yeri əsas strateji hədəfə çevrilməlidir. Azərbaycan alimləri həm də elmimizin dünyada tanıdılması istiqamətində birgə fəaliyyətə üstünlük verməlidirlər. Dünyada tanınan, beynəlxalq səviyyəli, nüfuzlu jurnallarımız da məhz bu işə xidmət edir.  Ən mötəbər elmi qiymətləndirmə sistemi “Clarivate Analytics”də özünə yer alan “Applied and Computational Mathematics” jurnalı neçə illərdir ki, öz reytinqini qoruyub saxlayır, onun keyfiyyət əmsalı getdikcə artır.

2002-ci ildə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (RYTN), Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutu və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən təsis edilən “Applied and Computational Mathematics” (ACM) jurnalının nəşrinə başlayarkən ən böyük məqsəd Thomson Reuters Agentliyinin (indiki “Clarivate Analytics”) bazalarına daxil olmaq idi.

Nəşrin redaksiya heyətinə dünyanın 20-dək ölkəsini təmsil edən tanınmış alimlər cəlb olunub. İldə üç nömrəsi çap olunan jurnalda müasir nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual istiqamətlərində alınmış ən son elmi nəticələr dərc edilir.

2008-ci ildə Thomson Reutersin genişlənmiş siyahısına daxil olduqdan sonra dünyanın elmi ictimaiyyəti ilə əlaqələr genişləndi və 2010-cu ildə jurnala impakt faktor, təsir əmsalı verildi və bununla da, dünya elmi ictimaiyyətinin, alimlərin müraciətləri artdı. İndi jurnalın redaksiyası dünyanın 50 ölkəsinin 300-ə yaxın elm və təhsil müəssisəsi ilə əlaqə saxlayır. Jurnalın baş redaktorlarından biri, Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru, akademik Fikrət Əliyev deyir: Jurnalı dünya alimlərinin diqqətində saxlamaq, onu keyfiyyətli məqalələrlə təmin etmək üçün biz beynəlxalq səviyyədə tanınan “Control and Optimization With İndustrial Applications” konfranslar seriyasını RYTN-nin dəstəyi ilə davamlı şəkildə keçiririk. İndiyədək Bakıda, Ankarada və Sofiyada keçirilən bu konfranslar da öz növbəsində elmimizi və ümumiyyətlə, Azərbaycanı dünyada tanıtmaq kimi vacib işə öz töhfəsini verir. 2008-ci ildə Thomson Reuters Agentliyinin (indiki “Clarivate Analytics”) “Science Citation İndeks Expanded” siyahısına düşən jurnal 2010-cu ildə Azərbaycan elm tarixində ilk dəfə olaraq 0,633 təsir əmsalına layiq görüldü.

“Clarivate Analytics”in Elmi İnformasiya İnstitutunun 2015-ci il üçün açıqlanan hesabatında “Applied and Computational Mathematics”in impakt faktorunun 0,717-yə yüksəldiyi göstərilirdi. Bununla da jurnal MDB məkanında ilk üçlüyə, Şərqi Avropa regionu üzrə ilk beşliyə daxil oldu. Bu, həmin dövr üçün böyük nailiyyət idi. “Clarivate Analytics”in 2017-ci il hesabatına əsasən jurnalın təsir əmsalı 2.365, 2018-ci il hesabatına əsasən isə 3,16 olmuşdur. Bununla da jurnal MDB məkanında I, Avropada IV, dünyada isə X yerdə qərarlaşdı.

Azərbaycan elmi ictimaiyyəti bu günlərdə yayılan daha bir xəbəri də sevinclə qarşılayıb. Belə ki, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində olan Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutu və AMEA-nın təsisçiliyi ilə dərc olunan “Web of Science” bazasının Q1 siyahısında yer alan “Applied and Computational Mathematics” (Tətbiqi və Hesablama  Riyaziyyatı) beynəlxalq jurnalının təsir əmsalı (İmpact Factor) 3.898-ə yüksəlib. Beşillik təsir əmsalı isə 2.752 olub. Bunun isə başlıca səbəblərindən biri dünyanın tanınmış universitet və elmi tədqiqat mərkəzlərində çalışan alimlərin öz əsərlərində jurnalda nəşr olunan məqalələrə istinad etmələridir. Elə jurnalın qeyd olunan reytinqinin müəyyən edilməsində də bu istinadların sayı rol oynayıb.

Jurnalın fəxri redaktoru İllinoys Universitetinin (ABŞ) professoru Tamer Başar, baş redaktorları - Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat  İnstitutunun direktoru, AMEA-nın Rəyasət Heyətinin üzvü, akademik Fikrət Əliyev, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun baş direktoru, akademik Əli Abbasov, Ukrayna MEA-nın Mexaniki Problemləri İnstitutunun professoru Vladimir Larindir.

Onu da qeyd edək ki, 2009-cu ildə Almatı şəhərində keçirilən Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin üçüncü konqresində “Türkic World Mathematics Society (TWMS) Journal of Pure and Applied Mathematics” (Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin “Təmiz” və Tətbiqi Riyaziyyat) jurnalının təsis edilməsi haqqında qərar qəbul olunmuş, onun da nəşri Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutuna həvalə edilmişdi. Jurnal  qısa zamanda “Clarivate Analytics”in yeni yaradılmış “Emerging Sources Citation İndex” bazasında yer almışdı. 2016-cı ildə “Web of Science” jurnalı nominasiyası üzrə mükafata layiq görülmüşdür.

Azərbaycanda bu gün 360-dan çox elmi jurnal nəşr olunur ki, onlardan yalnız 17-si“Clarivate Analytics”in texniki şərtlərini ödəyə bilir. Quruma təqdim olunan bu 17 jurnaldan isə yalnız 4-ü seçilərək genişlənmiş siyahıya daxil edilib.  Bunlar “Riyaziyyat Mexanika İnstitutunun əsərləri”, Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyətinin “Azerbaijan Journal of Mathematics”, Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin “TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics” jurnalı və Xəzər Universitetinin ictimai-siyasi elmlər üzrə nəşr etdiyi jurnaldır.

Onu da deyək ki, ABŞ-ın “Clarivate Analytics” Agentliyinin bu günlərdə açıqlanan 2020-ci ilin hesabatına əsasən (bu hesabat ötən dövr üçün agentliyin siyahısında olan yenilikləri, siyahıya daxil olan və xaric edilən elmi jurnalları, onların impakt faktorlarının (təsir əmsalı) dinamikası və s. haqqında məlumatı əks etdirir), Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunda (TRETİ) nəşr olunan və “Science Citation İndex Expanded” (SCİE) bazasında yer alan “TWMS Journal Pure and Applied Mathematics” (“Türk dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin (TDRC) “Təmiz” və “Tətbiqi riyaziyyat jurnalı”) jurnalı 1.892 təsir əmsalı alıb.

Beləliklə, bu nəşr Azərbaycanın “Clarivate Analytics” Agentliyinin bazasına daxil olan və impakt faktor almış ikinci elmi jurnalıdır. Bununla bağlı jurnalın baş redaktoru, TDRC-nin vitse-prezidenti, akademik Fikrət Əliyev bizimlə söhbətində dedi: “Ümumiyyətlə, elmi jurnallar həmin ölkədə elmin inkişaf səviyyəsini göstərir. Azərbaycan ta qədimdən elm ocağı, elm məkanı olub. Bunu dünya elminə bəxş etdiyimiz böyük şəxsiyyətlər də təsdiq edir. Azərbaycanlı alimlərin aldıqları nəticələr dünya elmi ictimaiyyəti arasında böyük əks-səda doğurub həmişə. Beynəlxalq, dünyada tanınan jurnallara da həmişə ehtiyac duyulub. Bu sahədə təcrübəmiz var. Belə ki, vaxtilə “Elmlər Akademiyasının Xəbərlər” bülleteni hələ sovetlər dönəmində Thomson Reutersin bazasına daxil olub, dünya elmi ictimaiyyəti tərəfindən tanınıb.

Biz “Applied and Computational Mathematics” jurnalının nəşrinə başlayanda da hədəfimiz bu idi, dünyanın ən nüfuzlu qiymətləndirmə sistemində yer almaq. Çətin də olsa, böyük zəhmət hesabına buna nail olduq. Bu gün isə Azərbaycanda nəşr olunan ikinci bir jurnalın impakt faktor alması böyük hadisədir və bunun da arxasında redaksiya kollektivinin gərgin əməyi durur. Diqqət edin, “Applied and Computational Mathematics” jurnalı da bizim digər elmi jurnallarımızla eyni vaxtda “Clarivate Analytics”in genişlənmiş siyahısına daxil olub. Qısa zaman kəsiyində impakt faktor ala bilməsi, zənnimcə, sevindirici haldır”.

2010-cu ildən ingilis dilində nəşr olunan bu jurnalda nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın müxtəlif sahələrinə aid yüksək səviyyəli, əsaslı rəydən keçən elmi məqalələr dərc olunur. Bütün məqalələr “MatReviews”, “Zentrablatt”, “VINITI” kimi nüfuzlu bazalarda referat edilir, “E-Letter”, “Na Digest” elmi saytlarında anons olunur.

Fikrət Əliyev əldə olunan nəticənin kollektiv əməyin məhsulu olduğunu xüsusi vurğulayaraq hazırda genişləndirilmiş siyahıda özünə yer alan elmi jurnallarımızdan   da danışaraq dedi: “Hər bir kollektivdə sağlam mühit mühüm şərtdir, hər kəsə əməyinə görə qiymət verilməlidir. Mən hər iki jurnalın əldə etdiyi nəticənin qazanılmasında böyük xidmətləri olan hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Bizə göstərdikləri köməyə görə Tamer Başar və Vladimir Larinə də təşəkkür edirəm.

Mən hazırda genişləndirilmiş siyahıda olan jurnallarımızdan da bunu gözləyirəm. Uğur birgə işləməkdədir. Biz bir-birimizin uğuruna sevinməliyik. Bir misal çəkim. 2010-cu ildə ACM jurnalı impakt faktor alanda Redaksiya Heyəti məşhur alimimiz Lütfi Zadədən təbrik məktubu almışdı. Məktubda o, təsir əmsalına görə kollektivi təbrik edir, uğurlar arzulayırdı.

Bəli, elmimizi dünyada  tanıdan, həmvətənlərinin ən kiçik uğuruna belə sevinən böyük ustadlardan dərs almağa dəyər. İnanıram ki, əgər sağ olsaydı, bu böyük alim ikinci jurnalımızın da təsir əmsalı almasına sevinərdi.

Bu gün doğrudan da sevinməyə dəyər, çünki hər bir elmi jurnalın beynəlxalq səviyyədə uğuru Azərbaycan elmi ictimaiyyətinin nailiyyətidir. Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin “Journal of Pure and Applied Mathematics”  jurnalının impakt faktor alması Türk dünyasının uğurudur.

Biz də hər iki jurnalın redaksiya kollektivini, bu işdə əməyi keçən hər kəsi təbrik edir, Azərbaycanın dünyada tanıdılması kimi şərəfli işlərində uğurlar diləyirik.

https://www.respublica-news.az/news/azerbaycanin-daha-bir-beynelxalq-seviyyeli-jurnali-impakt-faktor-alib

PDF fayl

| Ətraflı


BDU alimi İtaliyanın Padova Universitetində fəlsəfə doktoru dissertasiya işinin müdafiısində komissiyanın üzvü olmuşdur
11/08/2021

 

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyev İtaliyanın Padova Universitetində fəlsəfə doktoru dissertasiya işinin müdafiəsində komisssiyanın üzvü kimi dəvət edilmişdir. Alim professorlar Ryskul Oinarov və Massimo Lanza de Cristoforisin rəhbərlikləri altında hazırlanmış “Embeddings of spaces with multiweighted derivatives and their applications” adlı disertasiya işinin müdafiəsində komisssiyanın üzvü kimi iştirak etmişdir. Müdafiə onlayn keçirilib və uğurla yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, bununla professor Vaqif Quliyev 4-cü dəfə Padova Universitetində fəlsəfə doktoru disertasiya işinin müdafiəsində komisssiyanın üzvü kimi iştirak etmişdir.

| Ətraflı


Akademik Fikrət Əliyev SOMPATY - Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced Technology layihəsi çərçivəsində keçirilən vebinarda iştirak edib
05/08/2021

 

Bu gün Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin direktoru akademik Fikrət Əliyev,  İnstitutun əməkdaşları  f.r.e.n. Nərgiz Səfərova,  f.r.e.n. Qəmər Məmmədova,  BDU-nun  Mexanika-Riyaziyyat fakultəsinin dekanı professor Nizaməddin İsgəndərov, fakultənin əməkadşı f.r.e.n. Elvin Əzizbəyov  SOMPATY - Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced Technology layihəsi çərçivəsində  keçirilən vebinarda iştirak ediblər.

SOMPATY layihəsinin məqsədi Azərbaycan, Belarusiya, Çex Respublikası, Almaniya, Qazaxıstan, Ukrayna və Özbəkistanın universitetləri və tədqiqat təşkilatları arasında kadr mübadiləsi, birgə tədqiqat və təlim işlərinin aparılmasıdır. Bu layihə, Avropa ilə Müstəqil Dövlətlər Birliyi arasında tədqiqat əlaqələrini daha da inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdir.

Bu layihədə iştirak edən tədqiqat institutları, spektral optimallaşdırma və nano texnologiya, həyat elmləri və kvant mexanikasında tətbiqetmə mövzusunda güclü bir araşdırma mərkəzinə sahibdirlər.

SOMPATY layihəsi çərçivəsində 2020 ilə 2024 illər arasında dörd layihə tədbiri (ildə bir dəfə) təyin edilmişdir.

Plenar məruzə ilə Lübeckdən  professor Jürgen Presti çıxış etdi.

| Ətraflı


Akademik Fikrət Əliyev AMEA-nın Fizika-Riyaziyyat və Tex­nika Elmləri Bölməsinin Ümumi yığıncağında çıxış edib
27/07/2021

 

27 iyul 2021-ci il tarixdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Fizika-Riyaziyyat və Tex­nika Elmləri Bölməsinin (FRTEB) Ümumi yığıncağının növbəti onlayn iclası keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən AMEA Rəyasət Heyətinin üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru, akademik Fikrət Əliyev Türk Dünyası Riyaziy­yat Cəmiyyətinin “TWMS Journal Pure and Applied Mathematics” jurnalının impakt faktor alması barədə məlumat verib. Qeyd edib ki, jurnal “Riyaziyyat” kateqori­yasında 330 beynəlxalq nəşr ara­sın­da 43-cü yerdə (Q1 bölməsində), “Tətbiqi riyaziyyat” kateqoriyasında 265 beynəlxalq nəşr arasında 84-cü yerdə (Q2 bölməsində) qərarlaşıb.

Akademik Rasim Əliquliyev AMEA-nın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyevin və FRTEB-in Ümumi yığıncağının adından jurnalın redaksiya heyətini və əməkdaşlarını elmimizin əlamətdar uğuru münasibətilə təbrik edib.

| Ətraflı


Akademik Fikrət Əliyev SOMPATY layihəsi çərçivəsində keçirilən vebinarda plenar məruzə ilə çıxış edib
22/07/2021

 

Bu gün Bakı Dövlət Universitetitinin nəzdində Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun və Bakı Dövlət Universiteti Mexanika-Riyaziyyat fakültəsinin   əməkdaşlarının tərəfdaş olduğu “HORİZON 2020” SOMPATY - Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced Technology layihəsi çərçivəsində  elmi  vebinar keçirilib.

Vebinara layihənin direktoru Almaniyanın İlmenau Texniki Universitetinin professoru  Karsten Trunk sədrlik edirdi.

Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru, AMEA Rəyasət Heyətinin üzvü, akademik Fikrət Əliyev vebinarda "Some mathematical problems and their solution for the problem of oscillatory systems with liquid dampers"  adlı plenar məruzə ilə çıxış edib. Qeyd edək ki, layihənin Azərbaycan tərəfdən  direktoru akademik Fikrət Əliyevdir.

Məruzədən sonra seminar diskussiya şəklində davam etdirildi. Lübek Universitetinin professoru Jürgen Prestin, Daşkənd Turin Politexnik Universitetinin professoru Davron Matrusulov, Praqa Doppler Riyazi Fizika və Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunun professoru Pavel Exner Fikrət Əliyevə suallar ünvanladılar, məruzəçi ona verilən sualları cavablandırdı.

Bu layihədə iştirak edən tədqiqat institutları, spektral optimallaşdırma və nano texnologiya, təbiət elmləri və kvant mexanikasında tətbiqetmə mövzusunda güclü bir araşdırma mərkəzinə sahibdirlər.

SOMPATY layihəsi çərçivəsində 2020 ilə 2024 illər arasında dörd layihə tədbiri (ildə bir dəfə) təyin edilmişdir.

SOMPATY layihəsinin məqsədi Azərbaycan, Belarusiya, Çex Respublikası, Almaniya, Qazaxıstan, Ukrayna və Özbəkistanın universitetləri və tədqiqat təşkilatları arasında kadr mübadiləsi, birgə tədqiqat və təlim işlərinin aparılmasıdır. Bu layihə, Avropa ilə Müstəqil Dövlətlər Birliyi arasında tədqiqat əlaqələrini daha da inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdir.

| Ətraflı


Təbriklər
05/07/2021

 

Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunda  nəşr olunan və “Science Citation Index Expanded” (SCIE) bazasında yer alan “TWMS Journal Pure and Applied Mathematics” (“Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin  “Təmiz” və Tətbiqi riyaziyyat jurnalı”) jurnalının 1.892 təsir əmsalı alması münasibəti ilə jurnalın redaksiyasına dünyanın müxtəlid ölkələrindən təbriklər daxil olmuşdur.

_________________

Dear Fikret,
A very good news, indeed! My heartiest congratulations to you. Your hard work and dedicated efforts are paying off.
Best regards,
Hari Mohan Srivastava, Professor Emeritus,
Department of Mathematics and Statistics,
University of Victoria, Canada

_____________________

Dear   Professor Aliev,
CONGRATULATIONS!
I am very proud to be a part of this team.
Erdal KARAPINAR,
Visiting Professor at the Department of Medical Research,
China Medical University, Taichung, Taiwan

_______________________

Поздравляю Фикрет Ахметалиевич!
Это благодаря Вашему труду журнал стал таким
Академик Нурлан Темирбеков, Казахский Национальный Университет

________________________

Dear Colleagues,
Congratulations!
I wish all of you a good health and success
in this not so simple period of pandemic of Covid-19.
Sincerely yours
Corresponding Member of Russian Academy of Sciences Sergey Kabanikhin, Sobolev Institute of Mathematics

__________________________

Dear Professor Aliev,
I am happy to know about it! This success is due to your activity.
Congratulation all’s!
Yours Robert Nigmatulin, Academician of Lomonosov Moscow State University

____________________________

Dear Academician Fikret Aliev!
I wish great success to You and our collegues!
I wish that solved world mathematical problems be published in this journal.
Academician Tynysbek Kal'menov, Institute of mathematics and mathematical modeling, Republic of Kazakhstan

____________________________

This is perfect news. Congratulations! Let this be the starting point of great success in the future for your journal.
Yours Allaberen Ashyralyev, Professor of Mathematics, Near East University, Turkey

| Ətraflı


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |