Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

ZAMANOVA RUHİYYƏ BÜLBÜL qızı

1214.01 – "Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə"

«Paylanmış parametrli bəzi sistemlərdə idarə məsələsinin həlləri çoxluğunun xassələri və həm adi, həm də ümumiləşmiş idarələrin optimallığı üçün zəruri şərtlər»

İş BDU-nun ”İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrasında yerinə yetirilmişdir.

Elmi rəhbər – riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, azərbaycanlı, BDU-nun ”İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrasının müdiri, professor Məmməd Haqverdi oğlu Yaqubov.

Rəsmi opponentlər:

- fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, azərbaycanlı,  prof. Ə.K.Kərimov

- fizika-riyaziyyat elmlər namizədi, azərbaycanlı,  dosent  Ə.C.Məmmədov

Aparıcı təşkilat – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Riyazi analiz” kafedrası.

Dissertasiyanın avtoreferatına aşağıdakı təşkilatlardan müsbət rəylər daxil olmuşdur:

- Rusiya Elmlər Akademiyasının Dorodnitsın adına Hesablama Mərkəzi:

- T.Şevçenko adına  Kiyev Milli Universiteti:

- Bakı Dövlət Universiteti:

- AMEA-nın Kibernetika İnstitutu:

- Azərbaycan Dövlət Universiteti: