Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Şıxlinskaya Reyhan


Reyhan Y. Şıxlinskaya
Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun Riyazi modelləşdirmə və avtomatlaşdırılmış sistemlər şöbəsinin böyük elmi işçisi

İş telefonu:+ (994) 12 539 15 95
e-mail: reyhan_sh@rambler.ru,
reyhanshikhli@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

1965- noyabr 13, Бакы ş.
1982-Bakı şəhəri 5 N-li orta məktəb.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1982-1987 – Tətbiqi Riyaziyyat fakultəsi, BDU.
2008 – Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi.
2013- "Zadə irsi və süni intellekt" Assosiasiyasının üzvü
2014- Dosent, Kompüter elmləri ixtisası üzrə

Əmək fəaliyyəti

 • 1987 – 1990 mühəndis, AMEA Kibernetika institutu
 • 1990-1992- BDU, baş laborant
 • 1992-2002-Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, BDU, elmi işçi
 • 2002- hal-hazırda-Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, BDU, böyük elmi işçi
 • 1995- indiyədək – məruzəçi, Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsi

Tədqiqat sahəsi

Soft Kompütinq, qeyri-səlis məntiq, neyron şəbəkələr, intellektual sistemlər.

Qrantlar və nailiyyətlər

 • COIA-2005 – beynəlxalq konfransın yerli komitəsinin üzvü;
 • COIA-2008 – beynəlxalq konfransın yerli komitəsinin üzvü;
 • 2011, Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin IV konqresinin yerli komitəsinin üzvü;
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin inkişafı Fondunun qrantı. N EİF-2011-1(3)-82/26/1;
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin inkişafı Fondunun qrantı. N EİF-RİTN-MQM-2/İKT-2-2013-7(13)-29/06/1-M-24;
 • AMEA və ARDNŞ-nin 2014-2015-ci illər üzrə nəzərdə tutulmuş 26№-li qrantı;
 • FD02017 Dissertasiya Şurasının elmi seminarının üzvü

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • 2002 - September, Baku&Zanjan, Third Joint Seminar On Applied Mathematics
 • 2005 - June, Baku, The First International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications
 • 2007 - September. The 38st Annual Iranian Mathematics Conference
 • 2008 - June. COIA, Baku, р. 91,The 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications
 • 2009 - June. Of the third Congress of the world mathematical society of Turkic countries. Almaty, (CTWM’09)
 • 2011 - July. IV Congress of the Turkic Word Mathematical Society. Baku, Azerbaijan
 • 2013 - July. 4th Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA), Borovets, Bulgaria
 • 2013 - XII International Conference on Financial and Actuarial Mathematics and Eventology of  Safety, Krasnoyarsk
 • 2014 - ICAFS-2014, Eleventh International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing, Paris, France, 2-3 September
 • COIA-2015, 5th Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 27-29 August, Baku, Azerbaijan
 • ICAAM 2016, Third International Conference on Analysis and Applied Mathematics, Almaty, Kazaxstan

Seçilmiş əsərləri

 1. Some problems of decision making with parametric fuzzy arguments. VINITI 05.02.91. N 558-B91.
 2. On forecasting of problem with fuzzy parameters. Proceedings of the first republic conference ‘Inf. Tex. and Applied Program’. Baku, 2000, p.46-48.
 3. The forecasting with dynamic series and improvement of forecast results with fuzzy theory. Proceedings of the first republic conference ‘Inf. Tex. and Applied Program’. Baku, 2002, p.64-67.
 4. Connection between WABL-aggregation and gravity centre of fuzzy numbers of triangle form. Proceedings of the republic conference Inf.. ‘Tex. and Applied Program’. Baku, 2003, p.22-25.
 5. Set-up of WABL-aggregation parameters for finding the gravity centre of fuzzy number of triangle form // Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, 2003, No.2.,p.78-81.
 6. Set-up of WABL-aggregation parameters for finding the gravity centre of fuzzy number of polynomial form // Automatic Control and Computer Sciences, 2003, No.6.,p.40-49.
 7. Применение дефаззификационного метода WABL к нечетким регуляторам. «Вестник» БГУ, сер. Физ-мат. наук., N-3, 2006, стр. 111-118.
 8. Optimization model of production-branch structure with fuzzy inference rules of agriculture for food security. Of the third Congrees of the World Mathematical Society of Turkic Society, Almaty, June 30-July 4, 2009, V2.
 9. Applying fuzzy inference rules to optimization model of production-sektorial structure in agriculture for maintaining food seurity (Shafizadeh E.R). “Actual Problems Economics”, ISSN 1993-6788 1(103) 2010, p. 286-294.
 10. Hybrid defuzzification method for fuzzy controllers (Mourad Nachaoui, Arif A. Alakbarov). Reports National Academy of sciences of Azerbaijan, LXVII, N6, 2011.
 11. On a solution of one fuzzy logic problem (Qasımov B. M.). The 2th World Conference on Soft Computing, Baku, Azerbaijan, December 3-5, 2012, p. 524-528.
 12. Экономико-математическая модель максимизации прибыли для Интернет магазина (Алиев Ф.А., Шафизаде.E.Р., Муртузалиев Т.Ф.).  «Актуальные проблемы экономики», ISSN 1993–6788, 3(141), 2013. P. 210-219
 13. Fuzzy model of Profit maximization in online store (N.D.Hajiyev, A.M. Aliyeva). ICAFS-2014 (Eleventh International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing), Procedings. Paris, France, September 2-3, p. 145-150.
 14. Оптимизация прибыли в виртуальном бизнесе с применением нечеткой логики (Шафизаде Э.Р.) Ж. Проблемы управления и информатики, 1,2015. НАН Украины. Стр.134-144.
 15. Применение теории нечетких временных рядов в прогнозировании курса usd/azn (Салимов С. М. Алиева А.М.) AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Elmi əsərlər, №3 (May- İyun), səh. 13-19.
 16. Простая нечеткая модель максимизации прибыли в электронном книжном магазине (Ф.А Мирзоев, А.М.Алиева, Р.С.Мутаева). Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, №1, 2015. стр.16-21.
 17. Application of fuzzy logic for matching modes use of wind power plant with an electrical load schedule (N.J.Hacıyev, S.M. Salimov). EGE UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF SCIENCE. Volume 39, N-2, 2015. p.1-10.

Kitablar

 1. Qeyri-səlis riyaziyyatın bəzi elementləri. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2011. İSBN 978-9952-453-37-9.
 2. Riyaziyyat əyləncəli ola bilərmiş. Bakı, Altunkitab nəşrlər evi 2014, 128 səh.
 3. Kompüterin qəribə tarixi. Bakı, “Altun kitab” nəşrlər evi, 2016, 112 səh.