Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


Sistemli analizin riyazi məsələləri şöbəsi

Şöbənin əsas tədqiqat istiqamətləri:

  • Mexaniki proseslərin riyazi modelləşdirilməsi;
  • Məsaməli mühitdə maye, qaz və qatışıqların süzülmə problemləri;
  • Borularda maye və qazların hərəkəti problemləri;
  • Maye və qaz mühitlərdə dalğaların yayılması problemləri;
  • Reoloji mayelərin müxtəlif xassəli borularda hərəkəti;
  • Baxılan məsələlərə ədədi üsulların tətbiqi;

Şöbənin əməkdaşları:

Ismayılov N.A., f.r.e.n., şöbə müdiri

Məmmədova Q., f.r.e.n., böyük elmi işçi

Əliyev Ə., böyük elmi işçi

Namazov M. , kiçik elmi işçi