Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

ƏSGƏROV İDRAK MİRZƏBABA OĞLU

3338.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi"

“Qaz-lift prosesində optimal idarəetmə məsələlərinin asimptotik həll üsulları”

İş AMEA-nın Akademik Ə.İ. Hüseynov adına Kibernetika və BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutlarında yerinə yetirilmişdir.

Elmi rəhbər – riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, azərbaycanlı, AMEA-nın həqiqi uzvü, BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunun direktoru, professor Fikrət Əhmədəli oğlu Əliyev.

Rəsmi opponentlər:

  • texnika üzrə elmlər doktoru, azərbaycanlı, AMEA Geologiya İnstitutunun "Neft-qaz hasilatı texnologiyası" şöbəsinin rəhbəri, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Z.Y.Abbasov;
  • riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, azərbaycanlı, BDU-nun “İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrasının prof. M.A.Sadıqov;

Aparıcı təşkilat – Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Neftin, Qazın Geotexnoloji problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu.

Dissertasiyanın avtoreferatına aşağıdakı təşkilatlardan müsbət rəylər daxil olmuşdur:

AMEA-nın Kibernetika İnstitutunun 14 saylı “Diskret optimаllаşdırılmа modelləri və üsullаrı” laboratoriyasının rəhbəri, r.ü.e.d., professorK.Ş. Məmmədov;

İstanbul Texnik Üniversitesi, İşlətmə fakultəsinin “Endüstri Mühendisliyi” bölümünün professoru, Dr. Elmihan Mahmudov;

Yıldız Texniki Universitetinin professoru, AMEA-nın müxbir üzvü t.ü.e.d. S.C.Əkbərov;