Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


SEMİNARLAR

Institutda hər həftənin çərşənbə axşamı, saat 10-00-da tətbiqi riyaziyyatın müasir problemlərinə həsr olunmuş  elmi seminar keçirilir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

20.06.2017-cı il tarixində saat 1000-da İnstitutun  seminarı keçirildi.

Seminarda Atif Namazov QAZ-LİFT QUYUSUNUN  QALDIRICISININ MÜXTƏLİF HİSSƏLƏRİNDƏ HİDRAVLİK MÜQAVIMƏT ƏMSALININ TƏYİNİ ÜÇÜN DİSKRET HALDA ASİMPOTİK ÜSUL" mövzusunda məruzə etdi.

İşdə qaz-lift üsulu ilə istismar olunan quyularda qazın və ya qaz-maye qarışığının hərəkətini təsvir edən qeyri-xətti  adi diferensial tənliklər sisteminin sağ tərəfinə kiçik parametr daxil (kiçik parametr quyunun dərinliyini tərs qiyməti kimi qəbul edilir) olan diskret hal nəzərdən keçirilmişdir. Alınmış nəticələr quyu dərinliyi iki müxtəlif hissəyə bölündükdə misal üzərində illüstrasiya edilir və göstərilir ki, bu qiymətlər praktiki nəticələr ilə  dəqiqliyi  ilə üst-üstə düşür.

Arxiv