Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU


Riyazi modelləşdirmə və avtomatlaşdırılmış sistemlər şöbəsi

Şöbənin əsas tədqiqat istiqamətləri:

  • Qeyri xətti dinamiki proseslərin riyazi modellərinin qurulması;
  • Təbiətdə müşahidə olunan, adətən xaotik xarakter daşıyan, ciddi məhdudiyyətlərlə hüdudlanmış, müxtəlif dinamiki proseslər haqqında mövcud statistik müşahidə məlumatların toplanması;
  • Həmin əlaqələrin əks etdirdiyi qanunauyğunluqların açıqlaması;
  • Tapılmış qanunauyğunluqlar-riyazi düsturlar əsasında baxılan dinamiki prosesin gələcək təkamülü onun mümkün xətaları və variasiyalarının təhlili;
  • Alınmış qanunauyğunluqların real dinamiki proseslərə adekvat olmalarının analizi.

Şöbənin əməkdaşları:

Arazov H.T. -f.r.e.d., şöbə müdiri

Şixlinskaya R. -f.r.e.n., böyük elmi işçi