Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Rəhbərlik etdiyi dissertasiyalar

F.Ə.Əliyevin  rəhbərliyi ilə müdafiə edənlərin siyahısı:

Elmlər doktorları

Qasımov Yusif - Dəyişən oblastli ekstremal spektral məsələlər, onlarin həlli üsullari və tətbiqləri.
Mütəllimov Mütəllim - Mexaniki sistemlər üçün optimallaşdlrma və diaqnostika məsələlərinin həllinin ədədi-analitik üsullari və hesablama alqoritmləri
Zeynalov Cavanşir - Qeyri-müəyyənliklərlə bağlı sistemlərin optimal idarə olunması və onların həllinə neyron şəbəkələrin tətbiqi
İmanov Murad -Faza məhdudiyyətli optimal idarəetmə məsələlərinin requlyar həllərinin  oxşar  həllər metodu vasitəsilə tədqiqi

Pənahov Etibar- Diferensial operatorlar üçün spektral və potensial nəzəriyyənin bəzi tərs məsələləri və tətbiqləri

Elmlər namizədləri

Vəliyeva Nailə - Natamam informasiya şəraitində optimal idarəetmə sistemlərində sintez məsələlərinin həll üsulları
Quliyev Aslan - Xətti–kvadratik tərs optimal idarəetmə məsələsinin həll üsulları
Səfərova Nərgiz - Periodik optimal stabilizasiya məsələsinin həll üsulları
İsmayılov Nəvazi - Ayrılmayan sərhəd şərtli optimal idarəetmə məsələlərinin həll üsulları
Həsənova Zöhrə - Bir girişli və bir çıxışlı sintez məsələsinin optimal həlli üsulları
Axundova Elmira - Adi və xüsusi törəməli diferensial tənliklərlə birgə təsvir olunan mexaniki sistemlərdə optimallaşdırma məsələlərinin həll üsulları
Məmmədov Tofiq - İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində təfəkkürün formalaşdırılmasının fərdi kompüterdən istifadə etməklə səmərəliliyinin artırılması
Əhmədov Elnur - Naməlum sərhədli optimallaşdırma məsələlərinin həll alqoritmləri
Niftiyev Anar - Çıxışa nəzərən optimal stabilləşdirmə məsələlərinin effektiv ədədi həll alqoritmləri
Şəfizadə Elnurə - Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində istehsalın optimallaşdırılması problemləri
Abady Sharafabad Saeed - DEA-dən olan radial və qeyri-radial modellərdə effektiv qiymətləndirmək üçün bootstrap üsulu ilə etibar intervallarin tapilmasi
Zülfüqarova Rəna - Çoxnöqtəli sərhəd şərtli optimal idarəetmə məsələsinin həlli üsulları və onların tətbiqləri
Əsgərov İdrak - Qaz–lift prosesində optimal idarəetmə məsələlərinin asimptotik həll üsulları
Mustafayev Şahvələd - Mürəkkəb şəraitdə ştanqlı quyu nasosu ilə istismar olunan quyuların effektivliyinin artırılması
Ağamalıyeva Lətifə - Çoxgirişli, çoxçixişli optimal sintez məsələlərinin həlli üçün yüksək dəqiqlikli “tezlik” alqoritmlərinin işlənməsi.
Əfəndiyeva Həcər - Ehtiyatlardan səmərəli istifadə modelləri və onların tədqiqi
Haşemi Mehrdad - Qaz-lift prosesində optimal həllərin qurulması üçün paralel alqoritmlərin işlənməsi
Hacıyeva Nazilə -Identifikasiya və sərhəd idarəetmə məsələlərinin effektiv həlli üsulları
Baygereyev Dosan - Экономичные разностные схемы для задачи трехфазной неизотермической фильтрации в переменных «глобальное давление, насыщенность, температура» (Qazaxıstan)