Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Qrantlar

2013

 • Azərbaycan Elmin İnkişafı Fondunun “Elektron ticarətdə gəlirin maksimallaşdırılması problemləri”  qrantı, rəhbər F.Əliyev
 • Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondunun 2013-cü il üçün elmi-tədqiqat qrantı “Quyu-lay sistemində qazlift prosesinin riyazi modelləşdirilməsi, səmərəli iş rejimlərinin tapılması üçün həll üsullarının və hesablama alqoritmlərinin işlənib hazırlanması”  Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu - Geologiya İnstitutu
 • Universitetdaxili  qrantlar  proqramı (50-50)
  1. /2012-2013 Qazliftin optimal rejiminin təyini üçün minimaks məsələsinin həll alqoritmi (f.r.e.n. İsmayılov N.A.)
  2. 2012-2013 “Asimptotik üsulla kəsilməz halda qazlift optimal rejiminin təyini üçün minimaks məsələsinin həll alqoritmi” mövzusunda (İ.M. Əskərov)
 • Azərbaycan Elmin İnkişafı Fondu Mobillik qrantı  Grant N. EIF-Mob-1-2013-1(7)-16/02/1 (r.ü.e.d. Y.S. Qasımov)

2012

 • Universitetdaxili  qrantlar  proqramı (50-50)

2011-2012-ci “Neft quyularının qazlift üsulu ilə istismarı zamanı optimal requlyatorların qurulması məsələsinin həlli alqoritmi” mövzusunda (f.r.е.n. M.M.Mütəllimov)

2011

 • EIF-2011-1(3)-82/25/1 nömrəli “Bəzi dinamiki proseslərin optimal  idarə olunması, onların dayanıqlığının və spektral xassələrinin araşdırılması, effektiv həll üsullarının yaradılması“ rəhbər F.Əliyev icraçılar: N.Vəliyeva, Y.Qasımov, M.Mütəllimov, N.İsmayılov, .Səfərova, Quliyev, L.Ağamalıyeva, İ.Əskərov
 • EIF-2011-1(3)-82/26/1 nömrəli “Fuzzi sistemlər üçün optimal sintez məsələləri” rəhbər R. Şıxlinskaya icraçılar: A.Niftiyev,Q.Məmmədova, E.Şəfizadə
 • EIF-2011 “Kəsilən əmsallı elliptik tip operator–diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələləri” rəhbər prof.S.S.Mirzəyev icraçı r.f.d. L.Ə.Rüstəmova
 • NATO Elm təhlükəsizlik və sülh naminə proqramının qrantı, icraçı r.ü.e.d. Y.S. Qasımov.
 • Universitetdaxili  qrantlar  proqramı (50-50)
  2010-2011 “Qeyri-müəyyənliklərlə bağlı sistemlərin optimal idarə edilməsi” mövzusunda (f.r.e.d. A.Niftiyev)
  2010-2011 “Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində istehlakın daxili istehsalhesabına ödənilməsi problemləri” mövzusunda (Şəfizadə E.)

2010

 • Universitetdaxili  qrantlar  proqramı (50-50); Gənc (35 yaşadək) Professor-müəllim heyəti
  2009-2010 “Məxsusi ədədlər üçün bəzi shape optimallaşdırma məsələlərinin ədədi həll alqoritmləri” (f.r.e.d. Qasımov Y.S.)
  2009- 2010- “Qazlift prosesində qoyulmuş optimal idarəetmə məsələsinin kəsilməz və diskret halda asimptotik həll üsulu” mövzusunda (İ.M. Əskərov)
 • CNRS və ANAS arasında həyata keşrilən PİCS (N4962) elmi layihəsi.
 • TWAS (N09-006 RG/MATHS/AS-İ) elmi qrant
 • EGİDE-ECONET N 16362VB –Fransa xarici işlər nazirliyi tərəfindən 2007-2008-ci illər üçün elmi əməkdaşlıq məqsədi ilə verilmişdir.
 • Ukrayna Elmi –Texnoloji Mərkəzin Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitutuna verdiyi qrant layihəsində (30000$) tərəfdaş kimi Mütəllimov M.M. iştirak etmişdir.
 • (İNTAS Ref. N 04-77-6902). Qrantın rəhbəri akademik F.Ə.Əliyev.
 • NATO Qrantı. Ayrılmayan sərhəd şərtli xətti kvadratik optimal idarəetmə məsələlərinin həlli alqoritmləri”. Bu qrant NATO-nun sülh naminə əməkdaşlıq proqrami çərçivəsində Türkiyə, Ukrayna, Azərbaycan alimləri tərəfindən birgə yerinə yetirilmişdir. Akademik F.Ə.Əliyev proyektin əsas tədqiqatçılarından biridir.
 • SOROS- Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Yardım fondundan “İngilis-Rus-Azərbaycanca Müasir İnformatika Terminoloji lüğəti” ücün 20000$ məbləğində qrant. Qrantın rəhbəri Akademik F.Ə. Əliyev. 5500 sözün əsasında təşkil olunmuş lüğət hazırlanıb. 5500 sözün əsasında təşkil olunmuş lüğət (İİ nəşr) çapdan çıxmışdır. SOROS-Açiq Cəmiyyət İnstitutu –ZVG Fondundan 3000$ məbləgində qrant.