Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

QASIMOV BAYRAM MƏHƏMMƏDƏLİ oğlu

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

3338.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi"

«Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin intellektual təhlili»

Elmi rəhbər – riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, azərbaycanlı, BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunun şöbə müdiri, Ağaddin Aslan oğlu Niftiyev.

Rəsmi opponentlər:

riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, azərbaycanlı,  prof. A.X.Xanməmədov;

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, azərbaycanlı, dosent Ə.B. Paşayev;

Aparıcı təşkilat – Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Tətbiqi Riyaziyyat” kafedrası.

Dissertasiyanın avtoreferatına aşağıdakı təşkilatlardan müsbət rəylər daxil olmuşdur:

- Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Diferensial rənliklər və optimallaşdırma” kafedrası (f.-r.e.d., prof. F.G. Feyziyev).

- Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Bank işi” kafedrası (i.e.d., prof. E.M. Sadıqov).

- Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu (f.-r.e.n. Şıxlinskaya R.Y.).