Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Namazov Malik


Malik A. Namazov
Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun Sistemli analizin riyazi məsələləri
şöbəsinin kiçik elmi işçisi
İş telefonu:+ (994) 12 539 15 95
e-mail:malikmutluturk@yahoo.com.tr

Qısa bioqrafik məlumat

1964 – Amasiya rayonu, Güllubulaq kəndi
1971-1981 – Y.Qaqarin adina Güllübulaq orta məktəbi

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1981-1986 –İPAF, Neft Akademiyası

Əmək fəaliyyəti

 • 1986-1993- ADNŞ Hesablama Mərkəzi, muhəndis
 • 1993-1994- Kimya-biologiya təmaüllü litsey, müəllim
 • 1994-2001- MEA , İnfomasiya Texnalogiyaları İnstitutu, programçı
 • 2001- BDU Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, kiçik elmi işçi

Tədqiqat sahəsi

Hesablama riyaziyyatı, bütöv mühit mexanikası.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • 2004 - „Xəzərneftqazyataq-2004” Elmi-təcrübi konfransı, Bakı
 • 2005 - “Sənaye Tətbiqli İdarəetmə və Optimallaşdırma” İ Beynəlxalq Konfransi, Baki, 22-25 may
 • 2008 - “Sənaye Tətbiqli İdarəetmə və Optimallaşdırma” İİ Beynəlxalq Konfransi, Baki, 2-4 iyun

Seçilmiş əsərləri

 1. Ramazanov T.K., Namazov M.A. Flat filtiration of liquid in linear-elastik porous media. // Proceedings of NAS of Azerbaijan 2001,Baku VOL. XV(XXIII) p. 162-167.
 2. Рамазанов Т.К., Атаев Г.Н., Намазов М.А. Расширение дилатансионно-пластических зон вокруг действующей скважины и задачи о выносе песка.(II часть ) // Baki Dövət Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat seriyası №3, 2000-ci il, s. 163 -171.
 3. Насибов Ш.М., Намазов М.A. Об одном неравенстве Соболева.// Proceedings of the Institute of Applied Mathematics, Baku 2013, V.2, N2, pp.187-195.
 4. Cадыгов Ф.С., Əhмəдов А.И., Намазов М.A.,  Сəфəрова Л.Ə. Електрон  позитрон тоггушмаларында адронлары шрун гурулушунун тəдгиги. // Baki Dövət Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat seriyası №4, 2008-ci il, s.110-116.
 5. Mutallimov M.M., Namazov M.A. On a large dimension problem of the  program trajectory and control of gaslift process. / 4th International Conference COIA 2013, Borovets , Bulgaria, 2013.
 6. Guliyev A. P., Mutallimov M.M., Namazov M.A On a numerical method for the solution of the problem described by the system of hyperbolic type differential equations./ IV  TWMS 1-3 july 2011 Baku.
 7. Ismayilov N.A. Guliyev A. P., Namazov M.A.Algorithm to solution  of  the optimization  problem when the object is controlled by boundary conditions(II). / BDU-nun 90 illik yubileyine həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2009.
 8. Ismayilov N.A., Guliyev A. P., Jamalbayov M.A.,Namazov M.A. Algorithm to solution  of  the optimization  problem when the object is controlled by boundary conditions (I). / Abstracts of the Third congress of the world mathematical society of Turkic countries, Almaty, June 30-July 4, 2009. p. 49.
 9. Aliyev F.A., Mutallimov M.M., Jamalbayov M.A.,Namazov M.A., Zülfüqarova R.T. On a problem of optimal control of oil well operation by the gas-lift method. / Abstracts of the Third congress of the world mathematical society of Turkic countries, Almaty, June 30-July 4, 2009.
 10. Aliyev N.A., Mutallimov M.M., Mamedhasanov E.A.,Namazov M.A., Zülfüqarova R.T.On a Fredholm proprety of the Driichlet  problem the Helmholtz equation on the union  of two rectangles. / 5th International Conference COIA 2015, Baku , Azerbaijan, 2015.
 11. М.,  Аббасов Г.М, Намазов М.A. Об одном численном методе решения краевой задачи, описывающей газлифтный процесс. / Y. Məmmədovun 80 illik yubileyine həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2010.
 12. Муталлимов М. М. , Намазов М.A. Алгоритм решения двумерной задачи построения  программных траектории и управления газлифтного процесса. // Теоретическая и прикладная механика,  Баку 2012, № 1 (25), с. 121-126.
 13. Муталлимов М. М., Намазов М.A. Об одной задаче оптимального управления эксплуатации  нефтяных скважин газлифтным способом. / Международной конференции, посвященной 80-летному юбилею академика Ф. Г. Максудова Баку 2010 ст. 246-249.
 14. Намазов М.A. Задача оптимального управления эксплуатации нефтяных скважин газлифтным способом./ Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологии - АЛ ХОРЕЗМИ 2009, Ташкент 2009.
 15. Намазов М.A. О фильтрации двух несмешивающихся жидкостей в нефтеносном пласте с учетом времени замещения. // Baki Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat seriyası №2, 2009-cu il, s.72-80
 16. Намазов М.A. Фильтрация жидкости в линейно-наследственном пласте с жестким основанием./ Азəрб. МЕА Риjазиjjат вə Механика Институтунун 45 иллиjинə həср олунмуш Х Беjнəлхалг конферанс, 2004-ҹү ил Бакы.
 17. Namazov M.A.Sərt əsaslı xətti-irsi layda mayenin süzülməsınin analitik ədədi araşdırılması. / Riyaziyyatın tətbiqi  problemlərinin IV elmi konfransı, BDU ,2004-cü il , Bakı.