Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Müqavilələr

  • “Deformasiyalı qazkondensat-neft laylarının əsas parametrlərinin identifikasiyası metodlarının işlənməsi” mövzusunda 05 sentyabr 2012 –ci il tarixli 275/XM-ETM saylı muqavilə (rəhbər akademik F.Ə.Əliyev, icraçı f.r.e.n. İsmayılov N.A.)
  • Neft yataqlarının tükənmə və subasqı rejimlərində işlənməsi üçün proqram təminatı” mövzusunda 16 sentyabr 2011 –ci il tarixli 291/XM saylı müqavilə Ümumi smeta dəyəri 30000 manat. (rəhbər  akad. F.Ə.Əliyev iştirakçılar f.r.e.n. Vəliyeva N.İ., f.r.e.n Mütəllimov M. , f.r.e.n. İsmayılov N)
  • AzNeft İstehsalat Birliyi ilə Qazlift quyularında vurulan qazın sərfindən və təzyiqindən asılı olaraq quyuda təzyiqin paylanmasını və müxtəlif diametrə və dalma dərinliyinə malik qaldırıcıda maye sərfini hesablamağa imkan verən proqram təminatımövzusunda 16 sentyabr 2011 –ci il tarixli 294/XM saylı müqavilə. Ümumi smeta dəyəri 30000 manat ( rəhbər akad. F.Ə.Əliyev iştirakçılar  f.r.e.n. Vəliyeva N.İ., f.r.e.n Mütəllimov M. , f.r.e.n. İsmayılov N.)
  • 2/2004; Fontan üsulu ilə istismar olunan quyuların mənimsənilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə səmərəli təkliflərin işlənməsi.
  • 1/2004; Günəşli yatağının məhsullarının yığım-nəql sisteminin tədqiqi, optimal iş rejiminin müəyyənləşdirilməsi və nəql zamanı yaranan qəza hallarının nəzarət sisteminin işlənməsi.
  • 2/2002; Nasos ştanqları bir pilləli olan dərinlik nasosu qurğularının nəzarət və diaqnostikasının riyazi üsullar əsasında işlənib hazırlanması və tətbiqi .
  • 1/ 2002; Neftqazçıxarmada istehsal ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsinin riyazi modelləşdirilməsi.
  • 2/2001; Neft Daşları NQCİ-də qaz istehsalı proseslərinin fond enerji, istehsal tutumu ehtiyatlarının qarşılıqlı asılılıq dinamikasının iqtisadi-riyazi qiymətləndirilməsinin işlənməsi.
  • 1/2001; Quyuların ştanqlı nasos qurğularının mövcud nəzarət və diaqnostika üsullarının çatışmamazlıqlarının aşkar edilməsi və onların aradan qaldırılması üçün yeni riyazi üsulların işlənib hazırlanması .