Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Əliyev Cəmşid


Cəmşid M. Əliyev
Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Obrazlarin tanınması və informasiyaların işlənməsi” şöbəsinin böyük elmi işçisi
İş telefonu:+ (994) 12 439 15 95
e-mail: cemshid09@rambler.ru

Qısa bioqrafik məlumat

1938, 11 yanvar, Ağdam r.
1947-1957- 1 nömrəlıl orta məktəb, Ağdam r.
1957-1962- Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika Riyaziyyat fakultəsi.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1957-1962- Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika Riyaziyyat fakultəsi
1985- Fizika-riyaziyyat elmləri nаmizədi
1987- Dosent, “ Funksiyalar nəzəriyyəsi”

Əmək fəaliyyəti

 • 1962-1963 – Mexanika Riyaziyyat institutu, kiçik elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • 1963-1975 - Azərbaycan Politexnik Universiteti, baş müəllim
 • 1975-2003 - Azərbaycan İnşaat Universiteti, Dosent
 • 2003 –hal-hazıra qədər - Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti, böyük elmi işçi

Tədqiqat sahəsi

Funksiyaların xətti operatorlarla yaxınlaşması

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • 2005 - Международная Конференция «Функциональные пространства, теория приближений нелинейный анализ». Москва, 23-29 мая.
 • 2006 - XII Международная конференция по математике и механике, посв. 70 летнему юбилею чл. корр. НАН Азербайджана, проф. Б.А.Искендерова, Баку.
 • 2008 - Fizikanın müasir problemləri, II Respublika Konfransı, 28-29 noyabr, Bakı.
 • 2008 - The 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, June 2-4, Baku.

Seçilmiş əsərləri

 1. Об асимптотическом поведении верхней грани отклонений сумматорного анадлога интеграла Джексона по классу Липшица через дзета-функции имана, Вестник, БГУ, серия Физ. Мат. Наук. №3, 2005.
 2. Приближение функций сумматорными аналогами интегральных операторов. Азербайджанская Государственная Морская Академия, 2007, N6,7.
 3. Аппроксимация неограниченных непрерывных функций некоторыми конкретными полиномиальными операторами. Азербайджанская Государственная Морская Академия, 2007, N6,7.
 4. Класс насыщения и порядок приближения интегрального оператора с ядрами Фейера. 15 международная Конференция Автоматического Управления 3-26 сентября, стр. 11-14, 2008.
 5. Определение долговечности нелинейно вязко- упругого материала при кратко-временной ползучести. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi Əsərləri, №4, s. 50-51, 2007.
 6. Приближение функций сумматорными аналогами интегральных операторов. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri, №6, с.73-76, 2008.
 7. Приближение некоторых классов периодических функций суммами Фурье. Доклады НАНА, сер. мат., №1, 2009.
 8. О представлении функции класса LP сингулярными интегралами. Sumqayıt Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər, 2010, c. 13-15.