Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Hüseynova Nərgiz Şamil qızı

Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun
İqtisadi Sistemlərin Riyazi Modelləşdirilməsi şöbəsi

İş telefonu:+ (994) 12 539 15 95
e-mail: nargiz_huseynova@yahoo.com

Qısa bioqrafik məlumat

1971 -2 mart, Bakı ş.
1977-1987- 132 nömrəlı orta məktəb, Bakı ş.
1988-1993- Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi Riyaziyyat fakultəsi

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1988 -1993 – Tətbiqi Riyaziyyat fakultəsi, BDU
2009 - Dissertant, Kibernetika İnstitutu, Milli Elmlər Akademiyası
2017 - riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Əmək fəaliyyəti

1994 - BDU Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, baş laborant
2011 - kiçik elmi işçi

Tədqiqat sahəsi

Kvant mexanikası, Elementar zərrəciklərin müxtəlif modelləri və onların idarə edilməsi məsələləri, optimallaşdırma

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • 2000- The Third International Conference, Differential Equations and Applications, June 12-17, 2000,Saint-Petersburg;
 • 2008- Conf. on “Modern Problems in Applied Mathem.” dedicated to the 90-th anniversary of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) and 40-th anniversary of I. Vekua Institute of Applied Mathematics (VIAM) of TSU, October 7-9, 2008, p.4.
 • Шестнадцатая Международная конференция по Вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2009), 25-31 мая 2009, Алушта, p.3.
 • Of the Third Congress of the world mathematical society of Turkic Countries, June 30-July 4,  Almaty, 2009, p.1.
 • International Conference of Functional Analysis Dedicated of 90 th  Anniversary of V.E. Lyantse, Lvov, Ukraine, November 17-21,  2010, p.5.
 • The 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS) Baku, Azerbaijan,  1-3 July, 2011, p.1.
 • International Conference on Differential Equations and Dynamical Systems, Suzdal, June 29-July 4, 2012, p.2.
 • 4th  International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, COIA 2013, Brovets, Bulgaria, p.2.
 • V Congress of the Turkic World Mathematicians Kyrgyzstan, Issyk-Kul, 5-7 June, 2014, p.1.

Seçilmiş əsərləri

 1. Алиев Ф. А., Мамедова Г.Г., Гасанов Р., Гусейнова Н.Ш. Вычислительные алгоритмы  синтеза оптимальных систем с одним входом и одним выходом (непрерывный случай), Известия АН Азерб. Серия физ.тех.- и мат. наук, №3-4, 1999, c.16-23.
 2. Aliev F.A., Arcasoy C., Huseynova N.Sh. The calculation algorithms of the synthesis of the optimal systems with single input and single output (SISO system), Mathematical Research, Theory and Practice of  Differential Equations, Vol.6,  2000, Saint-Petersburg, pp. 9-19.
 3. Aliev F.A., Arcasoy C., Huseynova N.Sh. The calculation algorithms of the synthesis of the optimal systems with single input and single output (SISO system), The Third International Conference, Differential Equations and Applications, June 12-17, 2000, Saint-Petersburg, pp.15-16.
 4. Badalov V.H., Ahmadov H.I., Huseynova N.Sh. Analytical solutions of the Schrödinger equation with Woods-Saxon potentials for arbitrary  state,  Application of Information Communication Technologies in Science and Education, 2007,  pp. 332-340.
 5. Huseynova N.Sh., Ahmadov H.I. The analytical solution of the equation of Klein-Fock-Gordon for two-dimensional pionic atom in presence of a constant homogeneous magnetic field,  Conference on Modern Problems in Applied Mathem., dedicated to the 90-th anniversary of  Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) and 40-th anniversary of I. Vekua Institute of Applied Mathematics (VIAM) of TSU, 2008, p. 46.
 6. Ахмедов Х.И., Гусейнова Н.Ш. Аналитическое решения уравнения Клейна-Фока-Гордона для двумерного пионного атома, движущегося  постоянном однородном магнитном поле,  Известия ВУЗ России, 2009, No.3, с.321-327 (İ F. 0.189).
 7. Niftiyev A.A., Huseynova N.Sh.,  Ahmadov H.I. Scattering of a Klein-Fock-Gordon particle by a Woods-Saxon potential, 16th International Conference on Computational Mechanics and Advanced Applied,  Аlushta,  25 -31 may, 2009, pp. 29-31.
 8. Huseynova N.Sh., Ahmadov H.I. The energy eigenvalues of a two-dimensional screened hydrogenic donor in a constant  magnetic field,  Third Congress of the World Mathematical Society of Turkic Countries, Almaty, June 30-July 4, 2009,  p.145.
 9. Huseynova N.Sh., Ahmadov H. I., Vekilov M.M. Analytical solution of the D-dimensional Schrodinger equation with the generalized Hulthen potential, International Conference of Functional Analysis Dedicated to 90th Anniversary of V.E. Lyantse, Lvov, Ukraine, November 17-21,  2010, p.5.
 10. Huseynova N.Sh., Niftiyev A.A. On dependence of energy eigenvalue on the ends of the interval, Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan, Issue mathematics and mechanics, series of physical-technical and mathematical science, Vol. 31, No. 4, 2010, pp. 159-166.
 11. Niftiyev A.A., Huseynova N.Sh. Investigation of the energy eigen-value relatively to boundary parameter, The 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS),  Baku, Azerbaijan, 1-3 July, 2011, pp. 39-40.
 12. Niftiyev A.A., Ahmadov H.I.,  Huseynova N.Sh. On a dependence of the energy eigenvalues on the ends of the interval,  International Conference on Differential Equations and Dynamical Systems,  Suzdal, June 29-July 4,  2012, pp. 14-15.
 13. Ahmadov H.I., Aydin C., Huseynova N.Sh., Uzun O. Analytical solutions of the Schrödinger  equation with the Manning-Rosen potential plus a Ring-Shaped like potential, International Journal of Modern Physics E, 2013, Vol. 22, No. 10,  pp.1-16 (İ F. 1.343).
 14. Huseynova N.Sh., Ahmadov H.I., Niftiyev A.A. Analytical solutions of the Schrodinger equation with the Manning-Rosen potential plus a Ring-Shaped like potential, 4th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, COIA 2013, Brovets, Bulgaria, pp. 39-40.
 15. Niftiyev A.A., Hüseynova N.Ş., Orucova M.Ş. Dəyişən strukturlu optimal idarəetmə məsələsi, Journal of Qafqaz University, Mathematics and Computer Science, 2013, Vol. 1, No. 2, s. 199-204.
 16. Niftiyev A.A,  Huseynova N.Sh. Orucova M.Sh. An inverse problem relative potential and its solution, V Congress of the Turkic World Mathematicians, Kyrgyzstan, Issyk-Kul, 2014, p. 126.
 17. Niftiyev A.A., Hüseynova N.Ş. Potensiala nəzərən bir tərs məsələ və onun analitik həlli,  Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-Riyaziyyat elmləri seriyası, 2014, No. 1, s. 92-97.
 18. Ahmadov H.I., Niftiyev A.A.,  Huseynova N.Sh. Analytical solutions of the -dimensional  Schrödinger equation  with the Manning-Rosen  potential plus a Ring-Shaped like potential, Десятая Международная Азиатская Школа-Cеминар "Проблемы оптимизации сложных систем", Кыргызская Республика, Иссык-Кульcкая область, 25 июля - 5 августа  2014, p.78-83.
 19. Huseynova N.Sh., Orucova M.Sh. Studing of the exact inverse problem in relative potential and it is solution,  V International Conference on Optimization Methods and Applications, Petrovac, Montenegro, 2014, pp. 93-94.
 20. Гусейнова Н.Ш., Нифтиев А.A., Муталлимов М.М. Oб одном  численном алгоритме решения  обратной задачи потенциала,  Proceedings of the Institute of Applied Mathematics,  Vol. 3, No. 2, 2014, c.185-195.
 21. H.I. Ahmadov, M.V. Qocayeva, and N.Sh. Huseynova, The bound state solutions of the DD-dimensional Schrödinger equation for the Hulthén potential within SUSY quantum mechanics, Int. J. Mod. Phys. E 26, 1750028 (2017) [18 pages], İmpact Factor 1.198