Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Şəfizadə Elnurə


Elnurə R. Şəfizadə
Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun İqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi şöbəsinin müdiri
İş telefonu:+ (994) 12 539 15 95
e-mail: elnure_sh@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat

1977 – Bakı şəhəri
1984-1994 – H. Mahmudbəyov adına texniki-humanitar elmləri litseyi

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1994-2000 – Tətbiqi Riyaziyyat və kibernetika fakultəsi, BDU
2000 - magistr
2011 - iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Əmək fəaliyyəti

2003 - Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, kiçik elmi işçi
2014 - Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, elmi işçi
2016 - Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, şöbə müdiri

Tədqiqat sahəsi

İqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

2002 - Third joint Seminar of Applied Mathematics, Baku State University and Zanjan University, 6-8 September;
2004 -  İnformasiya  Texnologiyaları  və  Tətbiqi  Proqramlar  mövzusunda  GəncTədqiqatçıların III Respublika Elmi Konfransı, Bakı;
2011 - IV congress of the Turkic World Mathematical Society, Baku;
2012 - ICAFS , Lisbon, Costa da Caparica, Portugal;
2013 - 4th  International conference COIA, Borovets, Bulgaria;
2014 - Десятая  Международная  Азиатская  Школа-Семинар  «Проблемы оптимизации  сложных  систем»,  Кыргызская  Республика,  Иссык-Кульскаяобласть, санаторий «Иссык-Куль Аврора».

Seçilmiş əsərləri

 1. Аразов Г.Т., Шафизаде Э.., Об изменениях параметров расширяющейся геодинамической модели Земли / İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və proqramlar mövzusunda Respublika konfransının materialları, s. 47-49, Bakı, may, 2002.
 2. Аразов Г.Т., Новрузов А.Г., Шафизаде Э.., Формулы выражающие изменения зональных гармоник расширяющейся геодинамической модели Земли, Physics, Mathematics and Earth Sciences, 2003 №1, pp.26-33.
 3. Şəfizadə E.R., İsmayılov Ş.O. Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının proqnozlaşdırılması konsepsiyası / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasıynın xəbərləri, Humanitar və ictimai elmlər seriyası (iqtisadiyyat), 2005, N2, s. 352-360.
 4. Формулы выражающие изменения зональных гармоник расширяющейся геодинамической модели Земли, Physics, Mathematics and Earth Sciences, 2003 №1, pp.26-332.
 5. Применение нечетких правил логического вывода к модели оптимизации производственно-отраслевой структуры сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности, Актуальные Проблемы Экономики, 1(103), 2010, стр. 286-2943.
 6. Fuzzy model of profit maximization for e-shop, ICAFS – 2012, Lisbon, Costa daCaparica, Portugal
 7. Экономико-математическая модель максимизации прибыли для Интернет магазина, «Актуальные проблемы экономики», ISSN 1993 – 6788, 3(141), 2013, стр.210-219  55.
 8. Экономико-математическая модель в виртуальном бизнесе  с применением нечеткого аппарата, Десятая Международная Азиатская Школа-Семинар «Проблемы оптимизации сложных систем», Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, санаторий «Иссык-Куль Аврора», 25 июля-5 августа 2014, стр.33-39
 9. Оптимизация прибыли в виртуальном бизнесе  с применением нечеткой логики, Международный научно-технический журнал “Проблемы управления и информатики”
 10. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində kənd təsərrüfatının istehsal-sahə strukturunun optimallaşdırılması modeli, AMEA-nın məruzələri, LXV, N3, 2009, səh.156-162
 11. Azərbaycanda əsas ərzaq məhsullarına olan tələbatın daxili istehsal hesabına ödənilməsi tendensiyası, AMEA-nın xəbərləri, İqtisadiyyat Seriyası, N3, 2009, səh.247-252
 12. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində xarici ticarətin rolu, Journal of Qafqaz University, Economiks and adminstration, N30, 2010, səh.146-150
 13. Qeyri-səlis məntiqin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində kənd təsərrüfatınınistehsal-sahə strukturunun optimallaşdırılması modelinə tətbiqi., Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, Fizika-Ruyaziyyat seriyası, N3, 2010, səh.53-59
 14. Maşınqayırma sənayesi üzrə İran firmalarının qiymətli kağızlarının risklərinin təhlili, Əmək və sosial problemlər, Elmi əsərlər toplusu, N2(13), 2013, səh.58-67
 15. О решении нечеткого дифференциального уравнения содержащее дельта функции, Proceedings of Institute of Applied Mathematics, V3, N1, 2014, pp.154-162
 16. Нечеткая модель электронной торговли, Proceedings of Inatitute of Applied Mathematics, V3, N1, 2014, pp.23-31.
 17. Model of optimal resources’ using related with uncertainties, Journal of Contemporary Applied Mathematics, Vol.2, N2, 2012, pp.114-120.
 18. Экономико-математическая модель электронной торговли  с применением нечеткого аппарата, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası “Məruzələr” jurnalı