Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Cabbarova Könül Şamil qızı

1214.01 – Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə

İkitərtibli hiperbolik tənliklər üçün idarəetmənin bəzi məsələləri

İş AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda  yerinə yetirilmişdir.

Elmi rəhbər – riyaziyyat üzrə elmlər doktoru,  BDU-nun Mexanika  Riyaziyyat  fakultəsinin professoru, f.-r.e.d. Hamlet Fərman oğlu Quliyev.

Rəsmi opponentlər:

fizika riyaziyyat  elmləri doktoru, azərbaycanlı, prof. Ə.B. Əliyev
fizika riyaziyyat  elmləri doktoru, azərbaycanlı, prof. K.Q. Kazımov

Aparıcı təşkilat – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji  Universitetinin “Riyazi analiz” kafedrası.

Dissertasiyanın avtoreferatına aşağıdakı təşkilatlardan müsbət rəylər daxil olmuşdur:

Əl-Farabi adına Qazaxıstan Milli Universiteti (professor, r.e.d. K.K. Şakenov).

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (dosent, r.f.d. R.S. Məmmədov).

AMEA-nın Mexanika və Riyaziyyat  İnstitutu (professor, r.e.d. T.Q. Məlikov).