Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

İBRAHİMOV NATİQ SÖHRAB oğlu

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

1214.01 – “Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə”

“Kvazioptika tənlikləri üçün identifikasiya  məsələləri”

Elmi məsləhətçi – fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Asəf Daşdəmir oğlu İsgəndərov.

Rəsmi opponentlər:

- fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,  Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetinin  professoru Aleksandr Qriqoryeviç Nakoneçnıy;
- fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, azərbaycanlı, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Misrəddin Allahverdi oğlu Sadıqov;
- fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, azərbaycanlı, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun professoru Ədalət  Yavuz oğlu Axundov.

Aparıcı təşkilat – Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, “Ali riyaziyyat” kafedrası.

Dissertasiyanın avtoreferatına aşağıdakı təşkilatlardan müsbət rəylər daxil olmuşdur:

- Rusiya  Elmlər Akademiyasının A.A. Xarkeviç adına “İnformasiyanın ötürülməsi problemləri” İnstitutundan (professor A.P. Afanasyev);
- Belorusiya Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat İnstitutundan (professor F.M. Kirillova);
- AMEA-nın Fizika İnstitutu və AzTU-nin Fizika kafedrasından (professor Z.A. Cahangirli, professor E.M. Qocayev);
- A.A. Dorodnitsın adına Rusiya Elmlər Akademiyasının Hesablama Mərkəzindən (f.r.e.d. V.İ. Tsurkov);
- Bakı Dövlət Universitetindən (professor İ.M. Nəbiyev);
- Turkiyə Cümhuriyyət Universitetindən  (professor R.H. Əmirov);
- Bakı Dövlət Universitetindən (professor H.M. Hüseynov);
- AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutundan (professor T.Q. Məlikov);
- AMEA-nın Riyaziyyat Mexanika İnstitutundan (f.r.e.d. H.İ. Aslanov);
- Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından (dosent M.M. Səbzəliyev);
- Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetindən (Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,  professor S.İ. Lyaşko);
- Bakı Dövlət Universitetindən (Akademik M.F. Mehdiyev).