Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Babanlı Vahid


Vahid Y. Babanlı
Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun "Sistemli analizin riyazi məsələləri"
şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

İş telefonu:+ (994) 12 539 15 95
e-mail: babanly@rambler.ru

Qısa bioqrafik məlumat

1935-Ağstafa rayonu.
1942-1952 Ağstafa rayonunda orta məktəb.
1952-1957- fizika-riyaziyyat fakultəsi, BDU

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1952-1957- Fizika Riyaziyyat fakultəsi, BDU
1968- fizika-riyaziyyat elmləri namizədi.
1972-baş elmi işçi (dossent elmi adı)

Əmək fəaliyyəti

 • 1956- 1987 Elmlər Akademiyasi, Fizika və Riyaziyyat İnstitutu, Neft ekspedisiyası, Dərin neft və qaz yataqları problemləri İnstitutu baş laborant, kiçik elmi işçi, baş elmi işçi
 • 1987 – BDU-nun Hesablama Mərkəzində aparıcı mühəndis
 • 1997- BDU –nun Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunda aparıçı elmi işçi

Tədqiqat sahəsi

Riyazi modelləşdirmə, maye və qaz mexanikası, maye və qazların məsaməli mühitdə süzülməsi, boruda axınların tədqiqi, neft və qaz mexanikası

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • 2007- Extended Abstracts of the 38th Annual İranian Mathematics Conference University of Zanjan 3-6 September.
 • 2007 – Elm və təhsildə informasiya- kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, II beynəlxalq konfrans, 1-3 noyabr, Bakı.
 • 2007-Riyaziyyat və mexanika üzrə XII Beynəlxalq konfrans, 21-23 noyabr, Bakı.
 • 2008- 2 International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications June, 2-4.
 • 2008- Fizikanın actual problemləri V beynəlxalq elmi-texniki konfrans, 25-27 iyun, Bakı.

Seçilmiş əsərləri

 1. Численное решение системы нелинейных уравнений описывающая процесс фильтрации двухоразной бинарной системы, Вестник БГУ,серия физ.-мат. наук, №3 ,2005,Баку.c.95-103.
 2. Babanly V.Y. Notstationary filtration of two-phase system involving impermeable barrier, Proceedings of institute of mathematics and mechanics.vol. XXI (XXIX) 2004, p.203-208.
 3. V.Yu.Babanly and R.Yu.Amenzadeh Waves in nonhomogeneous tube with flowing viscous-elastic liguid. Extended abstracts of the 38th Annual Iranian Mathematics Conference, University of Zanjan, 3-6 September 2007, p.5-7.
 4. Математическое моделирование процесса нестационарной фильтрации вязкой жидкости в неоднородной среде при наличии препятствий. Еlm вə тəhsildə informasiya-kominikasiya texnologiyalarının tətbiqi, II beynəlxalq konfrans , Məqalələr II kitab Qafqaz Universiteti, Bakı, 1-3 Noyabr, 2007, с.547-552.
 5. Бабанлы В.Ю. Движение твердых частиц в потоке вязкой жидкости Труды, пятой между.научно-технической конференции, актуальные проблемы физики, 2008, Баку, стр.58-59.