Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

ABADY SHARAFABAD SAEED HƏSƏN oğlu

3338.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi"

“DEA-dən olan radial və qeyri-radial modellərdə effektiv qiymətləndirmək üçün bootstrap üsulu ilə etibar intervalların tapılması”

Elmi rəhbər – akademik Fikrət Əhmədəli oğlu Əliyev.

Rəsmi opponentlər:

  • fizika riyaziyyat elmlər doktoru, azərbaycanlı, AMEA Kibernetika İnstitutunun "Diskret optimallaşdırılma modelləri və üsulları" laboratoriyasının müdiri, f.-r.e.d., prof. K.Ş.Məmmədov;
  • fizika riyaziyyat elmlər doktoru, azərbaycanlı, BDU Tətbiqi Riyaziyyat  Elmi Tədqiqat İnstitutunun informatika üzrə direktor müavini, f.-r.e.n., dosent  N.İ.  Vəliyeva

Aparıcı təşkilat – Azərbaycan Texniki Universitetinin “Riyaziyyat” kafedrası.

Dissertasiyanın avtoreferatına aşağıdakı təşkilatlardan müsbət rəylər daxil olmuşdur:

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tətqiqat və Tədris Mərkəzinin direktoru t.e.d., prof. M. Məmmədova

Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika Riyaziyyat fakultəsinin “Hesablama riyaziyyatı” kafedrasının professoru, f.r.e.d. Vaqif  İbrahimov.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat fakültəsinin dekanı r.e.d. dos M.A. Nəcəfov.