Home AZ EN RU
TƏTBİQİ RİYAZİYYAT
ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

AĞAMALIYEVA LƏTİFƏ FƏRZƏLİ qızı

3338.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi"

«Çoxgirişli, çoxçıxışlı optimal sintez məsələlərinin həlli üçün yüksək dəqiqlikli “tezlik” alqoritmlərinin işlənməsi»

İş AMEA-nın akademik Ə. Hüseynov adına İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda yerinə yetirilmişdir.

Elmi rəhbər – riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, azərbaycanlı, BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunun direktoru, akademik Fikrət Əhmədəli oğlu Əliyev.

Rəsmi opponentlər:

riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, azərbaycanlı,  prof. Ə.K. Kərimov

riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, azərbaycanlı,  prof. M.H. Yaqubov

Dissertasiyanın avtoreferatına aşağıdakı təşkilatlardan müsbət rəylər daxil olmuşdur:

Ukrayna Milli Akademiyasının S.P. Timoşenko adına Mexanika İnstitutu (professor, r.e.d. V.B. Larin).

Rusiya Elmlər Akademiyasının A.A. Xarkeviç adına İnformasiyanın ötürülməsi problemləri İnstitutu (professor, r.e.d. A.P. Afanasyev).

Türkiyənin Ege Universitetinin Piyaziyyat bölümü (professor Urfat Nuriyev).

AMEA-nın Mexanika və Riyaziyyat  İnstitutunun professoru, r.e.d. T.Q. Məlikov.